Dinsdag 14 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie

Verslag algemene vergadering 14 januari 2020 Verwelkoming en nieuwjaarswensen door de secretaris Overzicht van de verschillende evenementen welke in het voorbije jaar zijn gerealiseerd. - goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 8 januari 2019 - Op 26 januari hadden we een demonstratie door de heer Marc van Dorpe over passe-partout snijden.Een interessante les- Van 8 tot 11 juni onze Sinksententoonstelling. Er waren 20 deelnemers met 71 werken- De lessen i.v.m. hoogdruk, lino en houtsnede door Paul Hellebosch werden verder gezet.- We hadden tijdens de maanden juli en augustus onze vakantiewerking. Met een gemiddelde van 17 deelnemers- Op 27 augustus onze taptoe. Een gezellige bijeenkomst met zo’n 37 aanwezigen.- Van 4 tot 6 oktober onze jaarlijkse tentoonstelling met receptie van de werken gemaakt tijdens de vakantiewerking. Er namen 18 leden deel met zo’n 45 werken.- Op 19 oktober onze jaarlijkse St Lucasviering. Lekker eten en drinken en een gratis tombola Op 10 november een lekker etentje voor de ledenen en hun partner omwille van het 70 jarig bestaan van onze vereniging

Op 10 november etentje. gratis aangeboden door KIVT er waren 47 inschrijvingen. 70 jarig bestaan- Op 3 december ons Sinterklaasfeest. De goede sint bracht heel wat geschenken mee voor zo’n 27 deel- nemers.- Van 6 tot 8 december een tentoonstelling met receptie 70 jarig bestaan van onze vereniging samen met Objectief reflex Zottegem. Met als verrassing de accordeonist Marino Punk . Zeker een geslaagd evenement. We kregen veel bezoekers.3 Lessenreeks Marcel Reynaert.- Op 7 mei was er voorzien in een les klassieke potlood tekeningen, maar wegens familiale omstandig- heden kon de les niet doorgaan. Op 18 juni was er les in aquarel met twee kleuren nml Payes grey met gebrande sienna. We waren toen met 12 deelnemers.- Op 22 oktober les met conté potloden. Zo’n 10 deel-nemers volgden de les.- Tenslotte op 17 december les in aquarel met als thema een verroeste auto of iets dergelijks.Robert dankte de leden voor hun inzet, hun creativiteit, hun medewerking die ze hadden gerealiseerd tijdens het voorbije jaar

Vervolgens vroeg Robert even de leden hun aandacht om in gedachte te zijn bij de herinneringen van onze leden die in de loop van vorig jaar zijn overleden met name,De heer Noël Van Caeneghem, overleden op 8 januari. Mevrouw Marie-Jeanne Van Overmeire, overleden op 2 februari. Liliane Anteunis, echtgenote van de heer Marcel Reynaert, overleden op 11 mei. Mevrouw Suzanne De Baerdemaecker, moeder van de heer Hendrik Van Kerkvoorde, overleden op 1 juni. De heer Stockman Luc, levensgezel van mevrouw Marie-Christine Foucaert, overleden op 14 november. En de heer Thielen Mathieu, overleden op 27 november te Gent. Laten we ze niet vergeten.4 Het financieel verslag: Zie de statuten paragraaf 10/13 Daar staat dat de financiële middelen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering medegedeeld moeten worden ter goed- keuring. Robert gaf het woord aan Carine Gillis om een woordje uitleg. De boeken van de uitgaven en de inkomsten lagen ter inzage. De totale kasinhoud werd medegedeeld 5 Toekomst KIVT:Reeds meer dan twee jaar vroegen we om nieuwe bestuursleden. Deze problematiek was jullie zeker bekend. Tot op vandaag had ik nog geen enkele aanvraag gekregen. Ik kon dat goed begrijpen. Allerlei factoren kunnen hier een rol in spelen nml ouderdom, gezinssituatie, gezondheid, het vele werk enz.. Volgens de statuten en wel paragraaf 10.1 waar staat dat een vereniging moet bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en een aantal bestuursleden met opgelegde specifieke taken. Wat deze functies inhielden dacht ik wel dat jullie wel wisten wat deze allemaal inhielden. Ik dacht dat er wel leden zouden zijn die hun kandidatuur schriftelijk zouden bekend maken, maar helaas was dat niet gebeurd. En zoals er in de ateliers vermeld stonden was onze vereniging ten dode opgeschreven. Alleen kan ik het niet.Ik hoopte dat jullie er begrip voor hadden. Wat er in het verleden allemaal is gebeurd daar kom ik niet op terug. Het verleden is voorbij. Wat ook de reden mochten zijn dat er verschillende bestuursleden hun ontslag hadden aangeboden is en was hun verantwoordelijkheid Het feit was dat er op dat moment geen bestuursleden meer waren.Een laatste vraag was, indien wel leden een bestuursfunctie wilden aannemen, was het toen het moment om hun lidmaatschap bekend te maken en een woordje uitleg te geven. Maar helaas,met dit in gedachte en met spijt in mijn hart, en met dit feit is dat er op dit moment geen bestuursleden meer waren en kon ik niet anders dan mijn ontslag als secretaris aan te bieden en bestaat de Koninklijke Vereniging na 70 jaar niet meer. Ik kon niet anders. Het was muisstil in ons lokaal. Daarna bood ik iedereen een receptie aan, een drankje en een hapje. Tot zover. Er werd gediscuteerd. Velen vroegen zich af en wat nu? Al de rest van de agendapunten werden niet meer besproken en startte ik de receptie. Drankjes en hapjes.En wat onmogelijk leek werd mogelijk. Een aantal leden wilden plotseling een bestuursfunctie aannemen. Mijn uitspraak werd herroepen en kreeg onze vereniging KIVT een nieuwe start. Er werd gediscuteerd wie welke functie zou aannemen en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. De volgende bestuursleden zijn: Marie-Christine Van Caenegem als voorzitter Marc Van Wymersch als penningmeester Robert D’hondt blijft secretaris Marie-Jeanne De keyser als bestuurslid. Robert (secretaris)

Robert