Dinsdag 22 februari 2022: Jaarlijkse ledenvergadering

Verslag algemene vergadering 22 februari 2022

1. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITSTER: Ze heette iedereen van harte welkom en deelde eveneens haar ontslag als voorzitster aan. Vervolgens gaf ze het woord aan de secretaris.

2. GOEDKEURING VERSLAG: van de ledenvergadering van januari 2020 daar er geen ledenvergadering was in 2021 omwille van de coronapandemie. Kunnen jullie zich nog die vergadering herinneren, het was nogal een rumoerige vergadering. Zoals de voorzitster zei, was deze trein (onze vereniging) dus ontspoord. Er waren geen bestuursleden meer en ik kon het niet alleen. De agendapunten werden toen niet meer besproken. Er was heel wat schade maar deze werd hersteld dankzij Marie-Christine Van Caenegem, Marc Van Wymersch en Marie-Jeanne De Keyser die de trein terug op de sporen zette. Dit verslag werd goedgekeurd.

3. EEN TERUGBLIK VAN HET VOORBIJE JAAR 2021: Na een maandenlange pauze door covid-19 konden we opnieuw van start gaan. - Op maandag 17 mei bestuursvergadering.- Van 22 mei tot 25 mei 2021 onze jaarlijkse Sinksententoonstelling in het Egmont kasteel te Zottegem. De bezoekers konden zo'n 62 werken bewonderen. - Op maandag 2 juni bestuursvergadering. - Op maandag 5 juli bestuursvergadering. - Tijdens de maanden juli en augustus hadden we onze vakantiewerking. Er werden een 5 tal locaties uitgekozen waaronder onze daguitstap te Hemelveerdegem. - Op maandag 28 augustus bestuursvergadering. - Op dinsdag 31 augustus onze taptoe in ons werklokaal. - Op zondag 19 september vrijetijdsmarkt te Zottegem. - Op 27 september bestuursvergadering. - Op dinsdag 28 september les van Marcel Reynaert met als onderwerp een dorpszicht met kerk. - Van 2 tot 3 oktober onze tentoonstelling vakantiewerking in het O.C. Ten Berg te Grotenberge met receptie en het optreden van onze doedelzakspeler Marc De Clerck. - Op 14 oktober onze St. Lucasviering in zaal De Linde te Zottegem. Lekker eten en drinken en onze gratis tombola niet te vergeten. - Op maandag 8 november bestuursvergadering. - Op dinsdag 21 december terug les van Marcel Reynaert met als onderwerp een vrije keuze. - Er werden ook een 4 tal boekjes 't Atelier vervaardigd met zeer interessante onderwerpen. Dus zoals ge ziet is er heel wat werk verzet in het voorbije jaar.

4. HET FINANCIEEL VERSLAG: Het volgende agendapunt is het Financieel verslag en kastoestand. Zie statuten paragraaf 10/13 waar staat dat de financiele middelen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering medegedeeld moeten worden. Wat waren de uitgaven? de inkomsten? wat is de kastoestand? inzage in de boeken. Daarvoor gaf ik het woord aan onze penningmeester Marc Van Wymersch. Samengevat is de kastoestand en de lopende rekening positief en de spaarrekening eveneens nog steeds positief.

5. GEPLANDE ACTIVITEITEN 2022: Het volgende agendapunt was een overzicht van de geplande activiteiten in 2022. Boekjes 't atelier: Er zullen dit jaar 3 boekjes in plaats van 4 boekjes in kleur worden uitgegeven. Het eerste op 15 april, het tweede op 15 augustus en het derde op 15 december. - Onze jaarlijkse Sinksententoonstelling in het Egmont kasteel te Zottegem van vrijdag 3 juni tot dinsdag 7 juni 2022. - Tijdens de maanden juli en augustus terug onze vakantiewerking met daguitstap. - Eind augustus onze taptoe. - In de loop van september zal er een eetfestijn zijn met kaartenverkoop.- De vrijetijdsmarkt. - Tentoonstelling vakantiewerking. - Sint Lucas viering in de maand oktober. - Er zal ook een 4tal keer les gegeven worden door Marcel Reynaert. - We vergeten ook niet de verschillende dinsdagsamenkomsten in ons werklokaal onder leiding van Paul Hellebosch.

6. LIDGELD EN LIDKAARTEN: Zoals al eerder vermeld was in het voorwoord in 't atelier van december 2021 is het lidgeld voor 2022 30€ in plaats van 25€. De lidkaarten zullen 5 jaar geldig zijn. De nieuwe lidkaarten zullen meegegeven worden tijdens de uitgave van 't atelier in april 2022. NB: de lidgelden dienen wel jaarlijks betaald te worden. Zie onze website.

7. ONZE WEBSITE: Beste leden, onze website is terug aangepast en zal steeds up to date zijn. Hoe maken we gebruik van onze website en hoe gebruiken we hem? We gaan naar google. Daar tikken we KIVT.be in. Vervolgens naar KIVT Koninklijke vereniging Kunst In Vrije Tijd. Dan zie je 4 schilderspaletten en ons embleem. U tikt vervolgens op één van de paletten (bvb activiteiten 2022) Zo kun je zien wat onze toekomstige activiteiten zijn en nog veel meer. Voor deelname aan de activiteiten zou ik graag willen dat jullie zich inschrijven via de mail die in deze website vermeld staat per activiteit. Maak aub gebruik van deze website. Het is eenvoudig en je komt steeds bij het bestuur terecht.

8. NIEUWE LEDEN: Beste leden, mag ik zo vrij zijn Mevr. Rita Beernaert echtgenote van Rudy Pollez en Dhr Davy De Raedemaeker als nieuwe leden te verwelkomen in onze vereniging. Applaus volgde.

9. OVERLIJDENS: Graag wil ik jullie nog ter herinnering brengen van onze leden en vrienden die in de loop van het voorbije jaar ons zijn ontgaan nml. Mevr. Marie-Louise De Tant echtgenote van dhr. Walter Van Lierde, en Mevr. Marie-José Lepere, moeder van Cecile Ledegen. Ook langs deze weg bieden we ons medeleven aan de familie en vrienden aan.

10. ONTSLAG VAN ONZE HUIDIGE VOORZITSTER: Zoals eerder in het voorwoord van het 4de boekje 't atelier in december 2021 kon men al opmerken dat onze huidige voorzitster haar ontslag als voorzitster van KIVT had medegedeeld. In naam van de leden en het bestuur hier aanwezig wil ik toch Marie-Christine Van Caenegem van harte bedanken voor haar inzet, haar opoffering,haar moed,haar doorzettingsvermogen om tijdens de voorbije twee jaar KIVT terug op de rails te zetten, aanvaard daarom Marie-Christine deze bloemen als een uiting van waardering. Er werd geapplaudisseerd. Vermeldingswaard is dat Marie-Christine gewoon lid blijft van KIVT.

11. NIEUWE BESTUURSLEDEN: Tijdens een van de laatste bestuursvergaderingen kwamen dhr. Luc De Cock en dhr. Rudy Pollez zich vervoegen als interim bestuursleden. Ik vroeg aan de aanwezige leden zijn jullie akkoord dat deze personen definitief lid worden van het bestuur? Gelieve dan uw hand omhoog te steken voor bevestiging. De meerderheid was akkoord. Van harte welkom als nieuwe bestuursleden. Applaus volgde.

12. VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER: Een van de agendapunten die besproken werden tijdens een van laatste bestuursvergaderingen werd de vraag gesteld of er iemand zich kandidaat stelde om als voorzitter te willen fungeren. Onmiddellijk stelde dhr Luc De Cock zich kandidaat om voorzitter te zijn. Maar dhr Rudy Pollez wou dat ook zijn. En zoals er in de statuten staat vermeld bij art. 10.2 "organisatie" moeten de kandidaten gekozen worden door de aanwezige leden. Bij gelijke stemmen is de stem van de zittende voorzitter doorslaggevend. Het nieuwe bestuur of het nieuwe gekozen bestuurslid treedt in functie onmiddellijk na de verkiezing. Zie statuten paragraaf 10.3 en 10.4

Daar dhr. Luc De Cock nog niet aanwezig was vroeg ik aan dhr. Rudy Pollez om zijn kandidatuur als voorzitter te willen toelichten. Tijdens deze toelichting kwam dhr. Luc De Cock binnen. Ik verwelkomde hem hartelijk en vroeg ook aan hem om eveneens zijn kandidatuur als voorzitter te willen toelichten . Daarna konden we overgaan tot een anonieme stemming. Dit hield in dat iedereen een briefje zou krijgen met daarop de beide namen van de kandidaten. De kandidaat die jullie niet kiezen moest worden doorstreept. Daarna werden de briefjes uitgedeeld en ging men rond met een doos om hun briefjes daarin te deponeren. De zittende voorzitster telde dan het aantal stemmen. Wat was het resultaat ? Dhr. Luc De Cock kreeg 3 stemmen. Dhr. Rudy Pollez 13 stemmen. Onze nieuwe voorzitter is dus dhr. Rudy Pollez. Aan dhr. Luc De Cock vroeg ik of hij bereid zou zijn om als ondervoorzitter of als bestuurslid te fungeren. Hij koos voor het ondervoorzittersschap. Vervolgens nam dhr. Rudy Pollez het woord en dankte de aanwezige leden dat ze voor hem hadden gekozen. Applaus volgde.

13. RECEPTIE: Nu alles was gezegd en onze nieuwe bestuursleden aanvaard werden nodigde de Koninklijke Vereniging Kunst In Vrije Tijd allen uit op een receptie, lekkere hapjes, een lekker soepje en verfrissende drankjes.

SLOTWOORD: Mag ik jullie leden van onze vereniging van harte bedanken voor jullie inzet jullie creactiviteit, jullie medewerking die jullie hebben gerealiseerd tijdens het voorbije jaar.

Robert (secretaris)